GDRP

Folosim cookie-uri pentru evidența numărului de vizitatori și alte chestiuni funcționale. Nu colectăm date personale în alte scopuri decât cele esențiale pentru buna-funcționare a site-ului.

Folosim cookie-uri doar în scopurile funcționării bune a site-ului, niciodată în alte scopuri.

Politica de confidențialitate. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Revista InSociety (www.insociety.ro/ prinTorre Fiama Group SRL) respectă dreptul la viață privată al persoanelor care vizitează site-ul www.insociety.ro , fie că vor să ne citească, fie că vor să ne lase un comentariu sau să ia legătura cu noi.Pentru o bună comunicare între noi și dumneavoastră, există posibilitatea să ne furnizați informații care să ne ajute să vă identificăm (spre exemplu, nume, e-mail, website). Aceste informații sunt cunoscute sub denumirea de „date cu caracter personal”. Această Politică de confidențialitate respectă dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”).

1. Datele cu caracter personal ale minorilor

Revista InSociety (www.insociety.ro/ prinTorre Fiama Group SRL)  nu solicită și nu colectează în mod intenționat date personale de la minori. Această colectare de date în cazul minorilor se poate face doar atunci când unul dintre părinți sau reprezentanții legali ai minorului își exprimă consimțământul în scris, acordat expres pentru acest fapt. În situația în care Revista InSociety (www.insociety.ro/ prinTorre Fiama Group SRL) descoperă că a colectat în mod accidental date personale de la un minor, va elimina acele date în cel mai scurt timp posibil. 

2. Newslettere și e-mail-uri

În cazul în care ne furnizați adresa dumneavoastră de e-mail (fie ca urmare a înregistrării pe site-ul nostru pentru a putea posta un comentariu, fie ca urmare a participării la concursurile pe care le organizăm prin intermediul paginii de Facebook a Revistei InSociety – https://www.facebook.com/insociety.ro/ ), datele de contact pe care le furnizați vor putea fi utilizate pentru a vă trimite newsletter-uri. În plus, este posibil să primiți comunicări de prezentare a altor produse, brand-uri ori site-uri web. Aceste materiale se pot concretiza sub forma unui e-mail.

Putem folosi, de asemenea, adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă trimite comunicări tranzacționale sau administrative (de exemplu, e-mail de confirmare atunci când vă înscrieți pentru sau vă dezabonați de la o înregistrare sau activitate specifică), precum și anumite servicii legate de anunțuri (de exemplu, anunțuri despre update-uri la notificarea noastră de confidențialitate, întreruperi sau schimbări la serviciile noastre on-line sau politicile de suport tehnic sau alte modificări conexe). Împreună, aceste tipuri de comunicări sunt menționate în prezenta politică de confidențialitate ca fiind „Comunicări administrative”.

3. Tombole, concursuri si promoții

Pentru a vă înregistra la concursuri on-line, tombole sau alte promoții (împreună denumite „Promoții”), vi se poate solicita să vă înregistrați pe site-ul www.insociety.ro sau să ne furnizați anumite informații pe pagina de Facebook– https://www.facebook.com/insociety.ro/ Informațiile colectate în cadrul unei promoții sunt folosite pentru a determina eligibilitatea dumneavoastră, pentru a vă notifica dacă sunteți câștigător și/sau pentru a vă livra un premiu. Dacă sunteți câștigător, anumite informații despre dumneavoastră (cum ar fi numele sau imaginea) pot fi postate pe site-ul www.insociety.ro și/sau pe pagina de Facebook Revista InSociety- https://www.facebook.com/insociety.ro/ , în secțiunea relevantă și pot fi transferate companiei care oferă premiul, precum și celei care îl livrează. În cazurile de excepție în care minorilor li se permite să participe la o promoție, vom obține mai întâi acordul părinților, dacă este necesar, conform dispozițiilor GDPR.

Pentru mai multe informații despre promoții, vă rugam să consultați regulile oficiale sau detaliile publicate în secțiunea dedicată promoției respective.

4. Drepturile persoanei vizate

În conformitate cu dispozițiile GDPR, beneficiați de următoarele drepturi:

dreptul de acces, adică de a obține din partea The Fine Writer SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

(i). scopurile prelucrării;

(ii). categoriile de date cu caracter personal vizate;

(iii). destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate;

(iv). acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

(v). existența dreptului de a solicita Revista InSociety (www.insociety.ro/ prinTorre Fiama Group SRL)  rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

(vi). existența dreptului de a depune o plângere în fața Autorității de supraveghere;

(vii). în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate direct de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;

dreptul la rectificare, adică dreptul de a obține de la Revista InSociety (www.insociety.ro/ prinTorre Fiama Group SRL), fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;

dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), adică dreptul de a obține din partea Revista InSociety (www.insociety.ro/ prinTorre Fiama Group SRL) ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, respectiv obligația Revista InSociety (www.insociety.ro/ prinTorre Fiama Group SRL)  de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se există unul dintre următoarele motive:

(i). datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(ii). dumneavoastră vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) sau cu art. 9 alin. (2) lit. a) din GDPR, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

(iii). dumneavoastră vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (1) din GDPR și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau dumneavoastră vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (2);

(iv). datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(v). datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine Revista InSociety (www.insociety.ro/ prinTorre Fiama Group SRL)  în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află societatea;

dreptul la restricționarea prelucrării, atunci când:

(i). dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pentru perioada în care Revista InSociety (www.insociety.ro/ prinTorre Fiama Group SRL)  verifică exactitatea datelor;

(ii). prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(iii). Revista InSociety (www.insociety.ro/ prinTorre Fiama Group SRL)  nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(iv). dumneavoastră v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat Revista InSociety (www.insociety.ro/ prinTorre Fiama Group SRL) într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea Revista InSociety (www.insociety.ro/ prinTorre Fiama Group SRL)  în cazul în care: prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) sau al art. 9 alin. (2) lit. a) GDPR sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;

– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Pentru exercitarea efectivă a acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail  contact@insociety.ro sau la adresa sediului socieal din Bdul Dacia, nr.33, bl. DC3, et.2, ap.7, Iași.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Pe site-ulwww.insociety.ro , utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin ca urmare a furnizării numelui, e-mailului și website-ului acestuia. Societatea  Torre Fiama Group SRL nu poate fi considerată responsabilă pentru erorile survenite din cauza neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea numelui, e-mailului și website-ului acestuia. Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către Revista InSociety (www.insociety.ro/ prinTorre Fiama Group SRL)  și colaboratorii săi numai în scopul declarat al acestui site. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților îndrituite să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu reglementările în vigoare.

5. Tehnologiile utilizate

Informațiile pe care Revista InSociety (www.insociety.ro/ prinTorre Fiama Group SRL)  le colectează prin intermediul site-ului www.insociety.ro pot fi de două tipuri: „date cu caracter personal”, informații prin care un individ poate fi identificat și „date anonimizate”, prin care un individ nu poate fi identificat. Când vizitezi sau interacționezi cu site-ul, Revista InSociety (www.insociety.ro/ prinTorre Fiama Group SRL)  și terții cu care aceasta a contractat pentru a-i oferi servicii, pot colecta informații anonimizate prin două surse: fișiere server log (fișiere de pe server) și pixel tags.

(i). Site-ul www.insociety.ro utilizează tehnologii de tip cookie (Cookies sunt fișiere trimise de un server web pe calculatorul unei persoane cu scopul de a arhiva. Cookies sunt folosite de majoritatea website-urilor și ajută la simplificarea accesului continuu la un anumit website și la utilizarea acestuia. Cookies nu provoacă nicio daună sistemului de operare al computerului sau fișierelor și numai website-ul care a trimis un cookie specific poate să citească, să modifice sau să șteargă cookie-ul. În cazul în care utilizatorii nu doresc ca aceste informații să fie stocate prin cookies, majoritatea browserelor au metode simple de a permite ștergerea cookies-urilor stocate, respingerea automată a cookies sau selecția dintre acceptare și respingere).

(ii). Fișierele de pe server. Adresa dumneavoastră IP identifică un număr care este adresat automat computerului dumneavoastră prin ISP (Internet Server Provider). Acest număr este identificat și logat automat în fișierele de server ori de cate ori vizitați site-ul, împreuna cu timpul vizitei și pagina pe care o vizitați. Utilizăm adresa IP pentru a calcula nivelurile de utilizare ale Site-ului, pentru a identifica problemele cu serverele si pentru a administra site-ul. Putem, de asemenea, să folosim adresele IP pentru a comunica sau a bloca accesul vizitatorilor care nu sunt de acord cu Termenii și condițiile de utilizare. Colectarea adreselor IP este o procedură standard pe Internet și este utilizată automat de cele mai multe website-uri. În afara celor descrise la acest subpunct, Revista InSociety (www.insociety.ro/ prinTorre Fiama Group SRL)  nu va colecta datele personale individualizate, de exemplu nume, adresă, număr de telefon sau adresa de email prin această metodă, decât în cazul în care le veți furniza în mod voluntar. În cazul în care nu doriți ca aceste date sa fie colectate, vă rugăm să nu ni le transmiteți. Datele care au fost transmise – în cazul în care nu este specificat altfel – pot fi folosite în următorul mod: stocare și procesare pentru o mai bună înțelegere a nevoilor dumneavoastră și îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre; contactarea (în cadrul noutăților și promoțiilor; aceasta poate fi făcută de către terţe părţi care vor acționa conform instrucțiunilor noastre).

Informații Adiționale Stocate Automat. În anumite condiţii, unele informații tehnice neindividualizate pot fi stocate automat, de exemplu, nu prin înregistrare, ci prin simpla vizitare a site-ului (tipul de Internet Browser pe care îl folosiți, sistemul de operare al calculatorului și domeniul site-ului de unde ați intrat pe site-ul nostru).

(iii). Informații Plasate Automat pe Calculatorul dumneavoastră – Taguri Pixel. Site-ul poate folosi aşa-numitele „taguri pixel”, „GIF-uri transparente” sau alte asemenea ajutoare (numite în mod obișnuit „taguri pixel”) pentru a aduna date statistice de bază asupra folosirii site-ului și a citatelor de reacții. Tagurile Pixel permit unui număr de vizitatori care au vizitat anumite pagini pe site să fie numărați, oferirea serviciilor de brand și analizarea eficacității promoției și a campaniilor de publicitate.

6. Transferul datelor cu caracter personal

Revista InSociety (www.insociety.ro/ prinTorre Fiama Group SRL)  nu va divulga niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal unei societăți comerciale sau organizații terțe, care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct dacă dumneavoastră nu v-ați dat în mod expres consimţământul în acest sens.

Ocazional, putem derula programe comune sau co-sponsorizate, ori de promovare pe site-ul nostru cu o alta companie, organizație, societate sau o altă parte, și putem colecta și procesa informații personale. Dacă informațiile dumneavoastră personale sunt colectate de către (sau se împart cu) o altă societate decât Revista InSociety (www.insociety.ro/ prinTorre Fiama Group SRL), ca parte a unui astfel de proiect de promovare, vă vom anunța acest lucru la momentul colectării informațiilor dumneavoastră personale. Periodic, putem derula o promoție pe site-ul nostru, care oferă produse sau servicii de la o altă companie si veți avea posibilitatea de a opta pentru a primi informații direct de la societatea terță respectivă. Atunci când oricare dintre aceste promoții sunt puse la dispoziția minorilor, vom obține mai întâi consimţământul verificabil al părinților, înainte de schimbul de informații cu caracter personal ale minorului, conform dispozițiilor GDPR.

Atunci când desfășuram orice campanie de promovare care implică o altă societate, putem oferi un link separat la politica de confidențialitate a acestei societăți si vă încurajam sa-l citiți înainte de a furniza orice informații personale, deoarece nu putem garanta ca aceasta a aderat la Politicile noastre de confidențialitate. Dacă nu doriți ca informațiile dumneavoastră să fie colectate de către sau în comun cu o altă societate decât a noastră, puteți alege întotdeauna să nu vă înregistrați sau să nu participați la aceste promoții, în momentul în care vă sunt solicitate informațiile cu caracter personal.

Am putea dezvălui, de asemenea, informațiile dumneavoastră personale, în cazul în care ne este solicitat acest lucru prin lege, sau în cazul in care, în opinia noastră, fundamentată pe buna-credință, o astfel de acţiune este în mod rezonabil necesară pentru a ne conforma procedurilor legale, pentru a răspunde oricăror solicitări și pretenții, sau pentru a proteja siguranța sau drepturile Revista InSociety (www.insociety.ro/ prinTorre Fiama Group SRL), ale clienților săi, ori ale publicului în general.

În cazul unei fuziuni sau achiziții integrale sau parțiale a Revista InSociety (www.insociety.ro/ prinTorre Fiama Group SRL)  de către o altă societate sau în cazul în care Revista InSociety (www.insociety.ro/ prinTorre Fiama Group SRL) vinde sau înstrăinează în integralitate sau în parte societatea, dobânditorul ar putea avea acces la informațiile deținute de Revista InSociety (www.insociety.ro/ prinTorre Fiama Group SRL), care ar putea include informații cu caracter personal. În mod similar, informațiile personale pot fi transferate, ca parte a unei reorganizări corporative, proceduri de insolvență, sau a unui alt eveniment similar, în cazul în care este permis de/realizat în conformitate cu reglementările aplicabile.

Revista InSociety (www.insociety.ro/ prinTorre Fiama Group SRL)  nu transferă datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în afara Spațiului Economic European.

7. Securitatea datelor

Revista InSociety (www.insociety.ro/ prinTorre Fiama Group SRL)  ia toate măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja confidențialitatea și securitatea informațiilor dumneavoastră personale colectate de pe site-ul www.insociety.ro și prin intermediul paginii de Facebook- https://www.facebook.com/insociety.ro/ , inclusiv în cazul categoriilor speciale de date cu caracter personal și informațiilor personale colectate de la minori, chiar dacă acestea pot fi prelucrate doar în mod ocazional/accidental. Aceste eforturi includ, dar nu sunt neapărat limitate la:

(i) stocarea informațiilor dumneavoastră personale în medii de operare sigure, care nu sunt disponibile pentru public si care sunt accesibile numai angajaților sau contractorilor autorizați Revista InSociety (www.insociety.ro/ prinTorre Fiama Group SRL);

(ii) utilizarea tehnicii de protecție împotriva atacurilor Distributed Denial of Service (DDoS) și,

(iii) verificarea identității utilizatorilor site-ului înregistrați înainte de a putea accesa informațiile lor personale.

8. Cum ne puteți contacta?

Dacă aveți orice întrebări, reclamații, sau comentarii cu privire la această politică de confidențialitate sau la practicile noastre de colectare a informațiilor, vă rugăm să ne contactați la contact@insociety.ro sau la sediul social al Torre Fiama Group SRL, situat în bdul Dacia nr 33, bl. DC3, et 2, ap7, Iasi

Politica privind utilizarea cookie-urilor

Site-ul www.insociety.ro utilizeaza cookie-uri pentru a oferi vizitatorilor sai o experienta mai buna de navigare si servicii adaptate intereselor fiecarui vizitator. Va prezentam mai jos informatiile necesare pentru a va aduce la cunostinta detaliile legate de plasarea, utilizarea si administrarea cookie-urilor utilizate de site-ul nostru.

 • Aplicabilitatea acestei Politici

Aceasta Politica se aplica site-ului www.insociety.ro.

Utilizand acest site sunteti de acord cu modul de utilizare de catre noi a cookie-urilor, in conformitate cu aceasta Politica privind utilizarea Cookie-urilor.

Daca nu sunteti de acord cu modul nostru de utilizare a cookie-urilor, trebuie sa setati corespunzator setarile browser-ului dumneavoastra, sau sa nu utilizati acest site.

Decuplarea cookie-urilor pe care le utilizam ar putea afecta experienta dumneavoastra ca utilizator pe acest site.

 • Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile sunt fisiere de mici dimensiuni, formate din litere si numere, care vor fi stocate pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza internetul. Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisa de catre un web-server, unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome).

Cookie-urile sunt complet “pasive” (nu contin programe software, virusi sau spyware si nu pot accesa informatiile de pe hard-drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat web-serverului respectiv.

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

Exista 2 categorii mari de cookie-uri:

(i)                 cookie-uri de sesiune: sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau inchide fereastra browserului.

(ii)               cookie-uri persistente: sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament si sunt activate din nou cand vizitati site-ul care a creat acel cookie specific. Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respective. Acestea sunt cunoscute sub numele de “third party cookies” respectiv cookie-uri plasate de terti.  Acestea memoreaza interesele unui utilizator pentru a livra publicitate cat mai relevanta pentru acesta.

 • Care este durata de viata a unui cookie?

Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, in functie de scopul pentru care acesta este plasat. Unele cookie-uri sunt menite unei singure utilizari (cum este cazul cookie-urilor de sesiune), prin urmare nu sunt mentinute odata ce utilizatorul paraseste site-ul. Alte cookie-uri sunt mentinute si reutilizate de fiecare data cand utilizatorul revine pe site (cookie-uri persistente). Totusi, cookie-urile pot fi sterse de utilizator in orice moment prin utilizarea setarilor browser-ului.

 • Ce sunt cookie-urile plasate de terti?

Unele sectiuni de continut ale unor site-uri pot fi furnizate prin cookie-uri ale tertilor cum este cazul unei reclame. Astfel de cookie-uri pot fi plasate pe site si sunt denumite cookie-uri plasate de terti intrucat nu sunt plasate de proprietarul site-ului. Astfel de terti sunt la randul lor obligati sa respecte reglementarile legale aplicabile si politicile de confidentialitate ale proprietarului site-ului respectiv.  

 • De ce sunt cookie-urile importante pentru internet?
   

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare. Exemple de intrebuintari importante ale cookie-urilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 1. Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de produse si servicii.
 2. Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor.
 3. Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search).
 4. Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
 5. Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.
 6. Masurarea, optimizarea si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize ale utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul utilizatorilor.

 • Ce tip de cookie-uri folosim
   

Accesand acest site se pot plasa urmatoarele tipuri de cookie-uri:

– de performanță a site-ului: acestea retin preferintele utilizatorului pe acest site.

– de analiză a vizitatorilor: acestea ne spun daca ati mai vizitat acest site pana acum; browserul ne va spune daca aveti acest cookie, iar daca nu, vom genera unul.

– pentru geotargetting: acestea sunt utilizate de catre un soft care stabileste din ce tara proveniti, sunt complet anonime si sunt folosite doar pentru targetarea continutului. 

– de înregistrare: acestea ne anunta daca sunteti inregistrat sau nu, ne arata contul cu care sunteti inregistrat si daca aveti permisiunea pentru un anumit serviciu. 

– pentru publicitate: pe baza acestora putem afla daca ati vizualizat sau nu o reclama online, ce tip de reclama si cat timp a trecut de cand ati vizualizat aceasta reclama.

Cookie-urile contin date personale?
 

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele personale pot fi colectate prin utilizarea Cookie-urilor doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Pentru detalii legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, va rugam sa consultati Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal disponibila pentru ww.insociety.ro Atare date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.
 

 • Cum puteti modifica setarile cookie din browser-ul dumneavoastra?
   

Stergerea Cookie-urilor
Aplicatiile folosite pentru accesarea paginilor web permit salvarea Cookie-urilor pe terminal in mod implicit. Aceste setari pot fi schimbate in asa fel incat administrarea automata a Cookie-urilor sa fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data cand Cookie-uri sunt trimise catre terminalul sau. Informatii detaliate despre posibilitatile si modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi gasite in zona de setari a aplicatiei (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite functionalitati ale paginii web.

Majoritatea browserelor ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau.

Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari

Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul: http://www.youronlinechoices.com/ro/

Link-uri utile
Pentru a afla mai multe infromatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri:
Microsoft Cookies guide
All About Cookies
http://www.youronlinechoices.com/ro/
http://www.legi-internet.ro/

In cazul in care doriti sa ne adresati orice solicitare cu privire la detaliile de mai sus, va rugam sa ne contactati in scris accesand formularul de contact la adresa De trecut adresa de email a ziarului, si adresa de corspondenta

Author